Pasted Graphic
Pasted Graphic 1

Platný cestovní pas
Pouze v případě Ćerné Hory černohorská vláda umožnila vstup na své území i na základě předložení občanského průkazu občana ČR. Tento doklad lze fakticky použít jako cestovní doklad jen do Černé Hory, v Srbsku lze i nadále použít pouze platný cestovní pas ČR. S ohledem na skutečnost, že jde o jednostranné opatření jiné strany, nemůže Česká republika nést odpovědnost za aplikaci tohoto jednostranného opatření, popřípadě za komplikace, které by mohly vzniknout při vstupu nebo pobytu na černohorském území. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto nadále doporučuje při cestách do Černé Hory použít platný cestovní pas ČR.

Na území Srbska a Černé Hory je
občanům ČR umožněn vstup a pobyt do 90 dnů bez víza pouze s platným cestovním dokladem, pokud se jedná o cesty za nevýdělečným účelem či v případech tranzitu. V případě pobytu za účelem výdělečné činnosti či studia je nutno požádat o vízum srbskočernohorské velvyslanectví v Praze.
V Srbsku a Černé Hoře je přihlašovací povinnost (do 24 hodin) - tzn., že cizinec musí přihlásit pobyt na oddělení policie, příslušném podle místa přechodného pobytu a je mu vydána tzv. bílá karta. Tento dokument vyžadují hlídky pořádkové a dopravní policie a příležitostně i pasová kontrola na výstupu ze Srbska a Černé Hory. Nesplnění této povinnosti může v rámci řízení u “přestupkového soudu” vynést i trest krátkodobého odnětí svobody (zpravidla v délce 4 až 7 dnů), udělení pořádkové pokuty či zákaz dalších cest do Srbska a Černé Hory. Při ubytování v hotelu plní tuto povinnost ubytovací zařízení. Před odjezdem ze země je nutné se na policii i odhlásit.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje, aby si čeští občané před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky přicestování nezměnily.

Na hraničním přechodu při vstupu na území Srbska a Černé Hory je potřeba celním orgánům deklarovat dovážené valuty, pokud jejich výše překračuje 2.000,- Euro, a požadovat vydání písemného potvrzení. V opačném případě hrozí zabavení valut držených při výstupu ze Srbska a Černé Hory. Šance na vrácení zabavených valut je poměrně malá. ZÚ Bělehrad zde nemůže zajistit efektivní pomoc, jelikož nedeklarování valut je porušením platných právních norem.
- Bezcelně lze dovézt zboží pro osobní potřebu, a to v množství odpovídajícím době pobytu na území Srbska a Černé Hory a účelu cesty. Povinná směna valut není vyžadována. Dovoz cizí měny sice není omezen, ale dovážené valuty přesahující částku 2.000,--EURO je nutné na hraničním přechodu deklarovat!!!
- Na hranicích Srbska a Černé Hory většinou není třeba prokazovat dostatek finančních prostředků pro pobyt.
- Pro dovoz či tranzit zbraní je potřebný zbrojní list vydaný Velvyslanectvím Srbska a Černé Hory v Praze.
- Na hraničním přechodu je třeba přihlásit a nechat si vystavit doklad k radiostanici instalované ve vozidle. Zakázán je dovoz omamných a psychotropních látek a jedů.
- Dovoz zvířat je možný po předložení mezinárodního očkovacího průkazu a veterinárního potvrzení o tom, že místo předchozího pobytu zvířete není postiženo některou z infekčních nemocí. Toto potvrzení nesmí být starší 90 dnů.

Zdravotnická péče má být v akutních případech poskytována bezplatně v souladu s novou sociální dohodou, která ovšem nekryje náklady na případnou repatriaci. Před cestou je nutno si na své zdravotní pojišťovně vyzvednout přímo pro SČH platný, vyplněný a potvrzený formulář CR/YU 111. Velvyslanectví ČR v Bělehradě v každém případě doporučuje v ČR uzavřít adekvátní cestovní zdravotní pojištění. Úroveň zdravotnických služeb závisí na kategorii konkrétního zařízení. Vývoj v celém regionu během posledních let vedl k celkovému snížení úrovně poskytování zdravotnické péče včetně vybavenosti příslušných zdravotnických zařízení.
Několikrát byl na území Srbska zaznamenán výskyt parazitologického onemocnění trichinelóza.

Důležitá telefonní čísla: Volací předčíslí: + 381 - ( 0 ) 11 (Bělehrad, Srbsko), - ( 0 ) 81 (Podgorica, Černá Hora),
- policie 92
- hasiči 93
- první pomoc 94
- informace 988
- Informační centrum AutoMotoSavez Srbska a Černé Hory - silniční služba 987
- Informační centrum srbský AutoMotoSavez 344 1515
- odtahová služba 3111 256
- Informace o železniční dopravě , Hlavní nádraží Bělehrad 63 64 93
- letiště Bělehrad 601 424, 601 431
- černohorský automobilový svaz tel. z ČR 00 381 81 ze SČH 081 23 46 35, 9807


Z bezpečnostně-rizikového hlediska se Srbsko a Černá Hora v současné době jeví jako klasický balkánský stát. Vývoj bezpečnostní situace se dá nadále obtížně předvídat - zejména pokud jde o oblast Kosova a přilehlé území - a to i přes poslední celkově pozitivní vývoj v politické i ekonomické oblasti .
Již v březnu 1999 Ministerstvo zahraničních věcí ČR (před zahájením ozbrojených akcí NATO) vydalo tiskovou zprávu-upozornění s doporučením, aby čeští občané v souvislosti s vývojem v Kosovu zvážili rizika při cestování do této oblasti - s ohledem na aktuální stav bezpečnostní situace.
- Vývoj na Kosovu (mezinárodní správa) doznal značných změn. Stále se však jedná o oblast zvýšeného bezpečnostního rizika. Kosovo je oblastí právního chaosu a Velvyslanectví ČR v Bělehradě v této oblasti nemůže poskytovat adekvátní konzulární pomoc občanům ČR v nouzi.
V oblasti přiléhající k území Kosova stále panuje zvýšené napětí v blízkosti mezinárodního silničního koridoru č.E-75 (Bělehrad-Niš-Skopje-Soluň) - zejména v prostoru jižně od města Vranje směrem k makedonské hranici (hraniční přechod Preševo-Tabanovci). Zde několikrát došlo k blokádě či uzavření tohoto dopravního koridoru. Při tranzitních cestách do Makedonie a dále do Řecka Velvyslanectví ČR v Bělehradě doporučuje odbočit od města Niš směrem k Sofii (E-80) a dále buď opět pokračovat směrem na makedonské Skopje či přímo k řecké hranici.

AUTO-MOTO a další služby: Pohraniční orgány uznávají s platností od 1. 1. 2002 tzv. zelenou kartu mezinárodního pojištění motorových vozidel (povinné ručení) vydanou pojišťovnami ČR, pokud není symbol pro SČH "YU" přeškrtnut. Při vjezdu do oblasti Kosovo je nutno zakoupit místní kosovskou "zelenou kartu", kterou vydávají orgány místní správy OSN. Za použití dálnic se platí mýtné.

- Při cestách je celkově zapotřebí zvláště dodržovat všeobecně platná pravidla, která lze nejen v regionu Balkánu označit za univerzální - cestovat pokud možno za dne, v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích, využívat větších terminálů či osvětlených hotelových parkovišť apod... Stav vozovek je všeobecně horší oproti situaci v ČR (četné díry, výmoly, vyježděné koleje,...). Řízení se musí věnovat zvýšená pozornost. Dálnice nepoužívají pouze motorová vozidla, ale také chodci, cyklisté, koňské, neosvětlené povozy, ... Kontroly dopravní policie (zejména v Srbsku) jsou poměrně časté. Doporučuje se respektovat případnou výzvu policisty k zastavení a během většinou pouze formální kontroly dokladů, se vyvarovat jakýchkoliv verbálních konfliktů. Tyto většinou končí odebráním cestovního pasu a udělením pořádkové pokuty (může se vést i řízení u místního “přestupkového soudu”).

ČERNÁ HORA (ČH) Oficiální měnou je EURO. Podmínky pro turistický pobyt se zde nyní zdají být relativně dobré. Vše samozřejmě bude záviset na vývoji situace. Velvyslanectví ČR v Bělehradě doporučuje informovat se na aktuální stav bezprostředně před cestou.
- Sjízdná je i pozemní silniční trasa Srbsko - Černá Hora: Bělehrad, Čačak, Užice, Brodarevo (hraniční obec na srbsko-černohorské hranici, zde se občas vyskytuje vnitro-celní i policejní kontrola), Podgorica (bývalý Titograd). Jedná se o silnice č. E- 760, E-65 a E-80. Na této trase doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost řízení, jelikož vozovka je na mnoha místech užší a díky častým zatáčkám se často vyskytují nepřehledné úseky. Styl řízení místních řidičů je celkově agresivnější a této skutečnosti odpovídá i vyšší počet těžších dopravních nehod.

Pasted Graphic 5 Pasted Graphic
Pasted Graphic
Bookbeds-ubytování Web accelerator CPROXY Links